ITA63

 • EB 26 การเผยแพร่คู่มือบริการประชาชน รายละเอียด
 • EB 25 มาตรการ กลไกล การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือปฏิบัติงาน รายละเอียด
 • EB 24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รายละเอียด
 • EB 23 แผนป้องกันปราบปรามทุจริตโรงพยาบาลพุทธโสธร 2563 รายละเอียด
 • EB 22 การให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จตพอเพียงต้านอิสระแก่เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
 • EB 21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน รายละเอียด
 • EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด
 • EB 19 การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ รพ.พุทธโสธร Storng bsh รายละเอียด
 • EB 18 การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต รายละเอียด
 • EB 17 มาตรการการป้องกันการรับสินบนโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • EB 17 มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • EB 16 ร้องเรียน รายละเอียด
 • EB 15 ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
 • EB 14 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียด
 • EB 13 การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด
 • EB 12 การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 รายละเอียด
 • EB 11 การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ปี 2562 รายละเอียด
 • EB 10 เผยแพร่แผน Action Plan 2563 รายละเอียด
 • EB 9 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียด
 • EB 8 มาตรการกลไกในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ web รพ รายละเอียด
 • EB 7 การร่วมกันดำเนินการตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้สูงอายุ รายละเอียด
 • EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมจัดทำแผนตามภารกิจหลัก รายละเอียด
 • EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก รายละเอียด
 • EB 4 เผยแพร่วิธีการเเละขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (สขร.1) สขร ตค พย ธค รายละเอียด
 • EB 3 การเผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (2 โครการ) รายละเอียด
 • EB 2 การกำหนดกลไก หรือวางระบบฯ รายละเอียด
 • EB 1 วิเคราะห์ผล จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 รายละเอียด